Lite om produktdesign

Lite om produktdesign

Produktdesign som begrepp används när man beskriver skapandet av en ny produkt som ska användas för försäljning av till kunder. Det innebär hela den skapande och kreativa processen av produkten från början till slut. Begreppet blandas ibland ihop med industriell design eftersom de har många likheter och i mångt och mycket överlappar varandra. De har dock en del skillnader där exempelvis produktdesign behandlar enskilda produkter medan industriell design också innefattar hur själva den industriella processen ska designas.

Man brukar dela upp produktdesignens process i tre olika delar nämligen koncept, syntes och analys där analysen innebär att man försöker att hitta en lösning på ett befintligt problem genom att exempelvis se hur en viss produkt kan förbättras. Koncept innebär att man har definierat vilka olika hinder som kan uppstå vid produktutvecklingen och syntesen innebär kortfattat att man har kommit fram till en enskild idé som man kommer överens om och vilka material som ska användas. Innan produkten är klar måste först en prototyp tas fram som sedan måste utvärderas och testas och ofta ytterligare förbättras om den inte lever upp till alla krav innan den slutgiltiga produkten tas fram och börjar produceras. Det finns utbildningar inom produktdesign på Malmö högskola .

backyard